Jdi na obsah Jdi na menu
 


figury

26. 1. 2007
Existuje více možností, jak proběhnout obrátkou; uvádíme tři mezinárodně použitelné a nejúčelnější obrátky. Vždy je důležité, aby se pes mohl pohybovat dál bez viditelného brždění a plynule a aby díky tomu jeho pohyb působil co nejlépe.

Obrátka dovnitř

Při této obrátce se pes nachází zpočátku na levé straně mladého vystavovatele. Při změně směru se pes a vystavovatel pohybují směrem k sobě, vystavovatel si přehodí vodítko z levé ruky do pravé a pes pokračuje po obrátce po pravé straně vystavovatele. Tato obrátka je velmi užitečná u figur a při posuzování pohybu psa ze strany.

Výstavní obrátka

Ve výstavním kruhu se často používá výstavní obrátka, při které pes zůstává při změně směru po levé ruce vystavovatele; vystavovatel běží zvýšenou rychlostí po vnějším oblouku kolem psa, aby pes nemusel brzdit.

Obrátka vnějším obloukem

Při této obrátce vede vystavovatel psa nalevo kolem sebe; tuto obrátku doporučujeme především tam, kde má mladý vystavovatel běžet před rozhodčím další figuru. Tato obrátka se také používá někdy (zvláště při předvádění velkých plemen) při změně směru před rozhodčím nebo směrem k němu. Díky tomuto pohybu může pes pokračovat ve svém pohybu plynuleji a díky tomu se i lépe předvede. V tomto případě se však mladý vystavovatel ocitne na okamžik mezi psem a rozhodčím. Hodnocení uvedeného případu by proto mělo zohledňovat velikost a pohyb psa.

Rovně k rozhodčímu a od něj

Tento cvik umožňuje rozhodčímu posoudit pohyb psa zepředu a zezadu. Při jeho provedení je třeba mimořádně dbát na to, aby se pes pohyboval přesně od rozhodčího, a aniž by zastavil, aby se po obrátce doleva (výstavní obrátka) nebo doprava (obrátka dovnitř) pohyboval po stejné čáře opět k rozhodčímu, aniž by musel rozhodčí měnit své místo. Mají-li se rozhodčímu současně předvést dva psi, musejí oba vystavovatelé dbát na to, aby oba psi běželi vedle sebe v zorném poli rozhodčího a aby ve směru od rozhodčího i k němu vystartovali současně. V takovém případě by rozhodčí neměl zastavení rychlejšího psa na obrátce (spojeno s čekáním na konkurenta) posuzovat negativně, protože i v tomto případě se musejí psi předvádět v pro ně nejvhodnějším tempu.

Trojúhelník

Při pohybu v trojúhelníku může rozhodčí najednou posoudit pohyb psa zezadu, ze strany a zepředu. Mladý vystavovatel musí zvolit tvar trojúhelníku tak, aby rozhodčí mohl bez námahy věnovat všem třem pohledům dostatečnou pozornost. To znamená, že by všechny strany trojúhelníku měly být přibližně stejně dlouhé a protilehlá strana trojúhelníku musí být kolmo k pohledu rozhodčího.

"T"

Figura "T" umožňuje důkladné posouzení pohybu psa zezadu, zepředu a z obou stran.Podobně jako u trojúhelníku musí mladý vystavovatel u této figury dbát mimořádně na to, aby žádný ze směrů jeho pohybu nebyl příliš krátký, a aby příčná linie jeho běhu ležela kolmo k pohledu rozhodčího. Zvláštní pozornost musí vystavovatel věnovat správnému provedení obou obrátek, aby rozhodčímu nikdy nezablokoval svým tělem pohled na psa.

"L"

Figura "L" umožňuje posouzení psa v kruhu ze stejných pohledů, jako figura "T". Této figuře lze dávat přednost, je-li výstavní kruh mimořádně dlouhý a úzký.

Kruh

Figuru kruhu používají rozhodčí většinou k tomu, aby posoudili pohyb jednotlivých psů a měli možnost srovnání jejich pohybu s ostatními psy. Rozhodčí obvykle stojí ve středu kruhu a kontroluje pohyb psů ze strany. Změní-li však rozhodčí své stanoviště a postaví se vně kruhu, zatímco vystavovatelé vedou psy v kruhu, musí mladý vystavovatel krátce před rozhodčím přejít na druhou stranu psa (pes je veden vpravo) a krátce za rozhodčím opět na původní stranu (pes je opět veden vlevo), přičemž ani v tomto případě se nesmí nikdy dostat mezi rozhodčího a psa (tzn. blíží-li se vystavovatel se psem k rozhodčímu, vede vystavovatel psa zleva doprava před svým tělem; vzdaluje-li se od rozhodčího, přechází pes na levou stranu vystavovatele za jeho tělem).